Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

1. Všeobecné ustanovenia:

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti AutoSet, s.r.o. (www.autoset.sk). Základným účelom VOP je vymedziť a upresniť práva predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci:

AutoSet, s.r.o. so sídlom a prevádzkou Vojenská 7, 93401 Levice, IČO: 36616702

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem nakupovať cez internetový obchod ( www.autoset.sk ), riadne vyplnila a cez internet odoslala objednávku spracovanú systémom predávajúceho.

2. Práva a povinnosti  predávajúceho


Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo najkratšom možnom termíne. Predávajúci bude Kupujúceho informovať o čase dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky.  Predávajúci má právo odmietnuť alebo zrušiť objednávku, resp. časť objednávky v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo je v súčasnej dobe vypredaný. Pokiaľ táto situácia nastane Predávajúci sa zaväzuje, že bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie časti alebo celej objednávky).

 

3. Objednávanie tovaru:

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe vyplnenia a odoslania objednávkového formulára v internetovom obchode, objednávky cez e-mail alebo prostredníctvom telefonickej objednávky a následného dodania predávajúcim na miesto určené Kupujúcim.

Spôsob objednávania tovaru:

- cez internetový obchod ( elektronická objednávka )  http://www.najlacnejsieoleje.sk

- cez e-mail ( eshop@autoset.sk )

- cez telefónny kontakt ( 0911 442402 ) alebo kontakt vypísaný na stránke www.autoset.sk

Elektronickou objednávkou sa rozumie výber konkrétneho tovaru kupujúcim z ponuky predávajúceho na stránke http://stierace.autoset.sk. Kupujúci si vyberie tovar, požadované množstvo a vloží do nákupného košíka. Následne vyplní formulár o dodacích a platobných možnostiach, potvrdí, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a objednávku odošle. Predávajúci danú objednávku prijme a potvrdí kupujúcemu dostupnosť tovaru prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

4. Dodanie tovaru

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe na miesto dodania. Kupujúci má povinnosť tovar na dohodnutom mieste ( dodacej adrese ) prevziať. Ak nebude Kupujúci schopný objednaný tovar prevziať, je povinný oznámiť to telefonicky vopred Predávajúcemu.


- pokiaľ je tovar skladom bude Vám doručený na druhý pracovný deň

- pokiaľ tovar nie je skladom bude Vám doručený do 48 hodín, prípadne presný termín dodania zašleme do sms

 

Spôsob dodania:

- prostredníctvom kuriéra DPD


Cenník vid. dodacie podmienky
5. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, stanovenú v elektronickom obchode, platnú v deň odoslania objednávky. Kúpne ceny na e-shope platia len pre nákup prostredníctvom internetového obchodu a nemusia byť totožné s cenami na maloobchodnej predajni AutoSet, Levice.

Všetky ceny v internetovom obchode sú s 20% DPH


 

6. Reklamačné podmienky

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Tovar musí vykazovať vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka. Povinnosť kupujúceho je všetok tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu, funkčnosť a úplnosť dodávky. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u prevádzkovateľa internetového obchodu a to tak že vyplní reklamačný formulár a zašle ho predávajúcemu. Reklamačný formulár nájde na internetových stránkach e-shopu.

Reklamačné konanie začína odo dňa doručenia reklamačného formulára predajcovi a to osobne, e-mailom alebo poštou. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol predávajúcim upozornený.

Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká:

- nepredložením dokladu o zakúpení, dodacieho alebo záručného listu

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru predávajúcemu

- uplynutím záručnej doby

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- poškodením plomby alebo bezpečnostného uzáveru

 

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.  Predávajúci vyrieši reklamáciu nasledovným spôsobom, buď odstráni vadu alebo vymení poškodený tovar za iný. Pokiaľ ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť alebo viacnásobnú vadu, tovar vymení za iný alebo sa vystaví dobropis na vadný tovar. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný telefonicky.

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia objednávky. V takom prípade je Kupujúci oprávnený vrátiť len nepoškodený tovar, bez známok jeho montáže, používania alebo opotrebovania v pôvodnom a neporušenom obale, so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou. Na uplatnenie tohto práva je Kupujúci povinný informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu ( obchod@autoset.sk) alebo poštou ( AutoSet, s.r.o. Vojenská 7, Levice ). Pri odstúpení od kúpnej zmluvy Kupujúci nemá nárok na vrátenie akýchkoľvek nákladov spojených s vrátením tovaru.

 

 8. Ochrana osobných údajov


Kupujúci využitím internetového obchodu, www.autoset.sk, súhlasí so zápisom informácií o jeho totožnosti a nákupoch do databázy Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje používať osobné údaje Kupujúceho v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia užívateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Informácie, ktoré Kupujúci poskytne pri objednávaní tovaru predávajúcemu sú považované za dôverné, preto nebudú poskytnuté tretej osobe alebo inak zverejnené. Výnimku predstavuje dopravca, ktorému sú osobné údaje Kupujúceho poskytované len v takom rozsahu, aby zaručili bezproblémové doručenie tovaru. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho až po skončení záručnej doby naposledy objednaného tovaru, pokiaľ o to písomne požiada.

 

V Leviciach, 30. novembra 2015